Pomiar powierzchni użytkowej


Pomiar powierzchni użytkowej.

 

W dzisiejszym wpisie przybliżę trochę tematykę jaką jest pomiar powierzchni użytkowej mieszkania/domu. Temat z pozoru wydaje się prosty ale im bardziej się w niego zagłębimy, tym bardziej się on komplikuje. Po kolei.

Po pierwsze – co to jest powierzchnia użytkowa?

Odpowiedź znajdziemy w Ustawie „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”:

Powierzchnia Użytkowa Lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;

 Po drugie – norma

W internecie w wielu artykułach napotkałem się na stwierdzenie o obowiązywaniu równolegle dwóch norm. Błąd! Tak może i było kiedyś ale obecnie, jedyną obowiązującą normą jest PN-ISO 9836:2015-12 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych kubaturowych”.

Norma PN-B-02365:1970 „Powierzchnia budynków – Podział, określenia i zasady obmiaru” jest normą wycofaną i to w 1999 r. Nie oznacza to oczywiście, że nie można jej stosować, a informacje w niej zawarte są błędne jednak pomiar według niej powinien odbyć się za zgodą Stron. Jeżeli w Umowie z Deweloperem, nie zawarto informacji (choć powinno) wg. której normy mierzona będzie powierzchnia użytkowa stosować należy normę PN-ISO 9836:2015-12.

Obecnie obowiązująca norma PN-ISO 9836:2015-12 jest z perspektywy nabywcy lokalu normą bardziej korzystną, a to dlatego, że pomiaru dokonujemy w stanie wykończonym (najprościej mówiąc – wytynkowanego mieszkania).

Należy pamiętać, że dokumentem nadrzędnym nad normą jest Ustawa „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”, a więc normą posługujemy się jedynie w przypadkach nie opisanych w Ustawie.

 Po trzecie – kto wykonuje pomiar?

Krótko. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

Dlaczego?

Żadna ze znanych mi ustaw bądź rozporządzeń nie zawiera zapisu „pomiaru powierzchni użytkowej dokonuje …”. Podstawy prawnej zacząłem więc szukać w biblii każdego budowlańca – Prawie Budowlanym. Tu pojawia się zapis wg. którego pomiaru takiego dokonuje osoba w moim mniemaniu najważniejsza na budowie, a więc jej Kierownik (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo Budowlana Art 57.1a). Aby zostać takim jegomościem należy posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kropka.

 Po czwarte – podstawowe zasady

Poniżej przedstawię kilka podstawowych zasad wykonywania pomiaru.

Na początek te, zawarte w w/w Ustawie:

  • Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian.
  • Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%,
  • o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%,
  • o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
  • Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie

Te z Polskiej Normy:

  • Pole powierzchni podajemy w metrach kwadratowych [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  • Do powierzchni nie wliczamy powierzchni zajętych przez stałe przegrody (najprościej mówiąc ściany) oraz powierzchnie przejść drzwiowych, otworów okiennych, wnęk i nisz
  • Do powierzchni wliczamy powierzchnie zajęte przez ściany działowe typu przepierzenia

 Po piąte – jak to robimy?

Podczas odbioru technicznego mieszkania wymiarujemy pomieszczenia i wysyłamy do przeliczenia. Po ok 30 min otrzymujemy wynik pomiaru.

Zapraszam do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Pomiar powierzchni użytkowej mieszkania

Pomiar powierzchni użytkowej dalmierzem Bosch GLM 50C

Odbiory mieszkań Kraków Katowice Bielsko-Biała

Pomiar powierzchni użytkowej mieszkania

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń